Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Programele naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

Normele de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 - Casa Nationala

Normele de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014 - Ministerul Sanatatii

Normelor de aplicare în anul 2013 a Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA la nivel de grup de unitati al Ministerului Sanatatii

ORDIN nr. 423 din 26 aprilie 2012 privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii

Contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006(*actualizată*) privind reforma în domeniul sănătăţii (aplicabilă începand cu data de 1 ianuarie 2011)

HOTĂRÂRE nr. 1.389 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

TITLURI - Legea privind reforma in domeniul sanatatii

 • TITLUL I Sanatatea publica
 • TITLUL II Programele nationale de sanatate
 • TITLUL III Asistenta medicala primara
 • TITLUL IV Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat
 • TITLUL V A fost abrogat de art. 26 al Cap. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.
 • TITLUL VI Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic
 • TITLUL VII Spitalele
 • TITLUL VIII Asigurarile sociale de sanatate
 • TITLUL IX Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate
 • TITLUL X Asigurarile voluntare de sanatate
 • TITLUL XI Finantarea unor cheltuieli de sanatate
 • TITLUL XII Exercitarea profesiei de medic. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania
 • TITLUL XIII Exercitarea profesiei de medic dentist Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania
 • TITLUL XIV Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania
 • TITLUL XV Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice
 • TITLUL XVI Infiintarea, organizarea si functionarea Scolii Nationale de Sanatate Publica si Management Sanitar
 • TITLUL XVII Medicamentul

Contractul cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009

Norme metodologice de aplicare a contractului cadru pentru anul 2009

 • ANEXA 1 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală primară
 • ANEXA 2 MODALITĂŢILE DE PLATĂ în asistenţa medicală primară pentru furnizarea de servicii medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, în pachetul minimal de servicii medicale, precum şi în pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ
 • ANEXA 3 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală primară
 • ANEXA 11 CRITERII privind selecţia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie şi imagistică medicală şi repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală, număr stabilit pe total judeţ de către casele de asigurări de sănătate, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi de colegiile teritoriale ale medicilor, pe furnizori de investigaţii medicale paraclinice de radiologie-imagistică medicală
 • ANEXA 12 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice
 • ANEXA 13 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice
 • ANEXA 14 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară
 • ANEXA 15 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii (pentru unităţile sanitare ambulatorii de recuperare)
 • ANEXA 16 PACHET DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală spitalicească
 • ANEXA 17 CONDIŢIILE acordării serviciilor medicale în unităţi sanitare cu paturi şi modalităţile de plată ale acestora
 • ANEXA 18
 • ANEXA 19 DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE/SECŢII valabilă pentru toate categoriile de spitale, stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
 • ANEXA 20 CONTRACT de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
 • ANEXA 21 PACHETUL DE SERVICII MEDICALE în asistenţa medicală de urgenţă şi transport sanitar
 • ANEXA 22 MODALITATEA DE PLATĂ a serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar
 • ANEXA 23 CONTRACT de furnizare de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar
 • ANEXA 24 PACHET de servicii medicale de bază pentru îngrijiri medicale la domiciliu
 • ANEXA 25 MODALITĂŢILE DE PLATĂ a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu
 • ANEXA 26 CONTRACT DE FURNIZARE de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu
 • ANEXA 27 Furnizorul de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate/unitatea sanitară cu paturi (spitalul)
 • ANEXA 28 CONDIŢIILE acordării asistenţei medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi modalitatea de plată a acesteia
 • ANEXA 29 CONTRACT de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii (pentru sanatorii şi preventorii)
 • ANEXA 30 MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ
 • ANEXA 31 CONTRACT de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, precum şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate cu scop curativ, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate
 • ANEXA 32 PACHET SERVICII DE BAZĂ LISTA DISPOZITIVELOR MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENŢE ORGANICE SAU FUNCŢIONALE ÎN AMBULATORIU
 • ANEXA 33 MODALITATEA de prescriere, procurare şi decontare a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
 • ANEXA 34 CONTRACTde furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
 • ANEXA 35A ANEXĂ LA DECIZIA DE PROCURARE DISPOZITIVE DE PROTEZARE STOMII ŞI INCONTINENŢĂ URINARĂ
 • ANEXA 35B ANEXĂ LA DECIZIA DE ÎNCHIRIERE A FOTOLIILOR RULANTE ŞI A APARATELOR PENTRU ADMINISTRAREA CONTINUĂ CU OXIGEN
 • ANEXA 37 CONVENŢIE privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitaliceşti (recomandare de internare), formular cu regim special unic pe ţară

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Art. 5.
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

FORMULAR CERERE INFORMATII

FORMULAR RECLAMATII

NORME REFERITOARE LA FOAIA DE OBSERVATIE CLINICA GENERALA [FOCG]